Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

https://lashhome.hu/ internetes vásárlási felület (Web-áruház)

Hatályos: 2021. szeptember 1. napjától

PREAMBULUM

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel velünk akapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

page1image34665408   page1image34654656

1./ Impresszum:

Szolgáltató (Eladó, vállalkozás) adatai

Név: RELAX TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Székhely: 3713 Arnót, Bem utca 11.
 

Levelezési cím: 3713 Arnót, Bem utca 11.
 

Adószám: 28776970-2-05


Bankszámlaszám: 11734004-25980923-00000000

 

Cégjegyzékszám: Cg.05-09-033252

 

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

 

Ügyvezető: Hamar Zsófia

Telefonszám: +36 20 981-1094

E-mail: info@lashhome.hu

Honlap: https://lashhome.hu/

 

Tárhely szolgáltató adatai

 Név: ShopRenter.hu Kft.

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304. 

Telefonszám: +36-1/ 234-5012

E-mail: info@shoprenter.hu

 

2./ Fogalmak

Felek: Eladó/Szolgáltató és Vevő/Vásárló/Felhasználó/Fogyasztó együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes

személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: https://lashhome.hu/ weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

 

Vállalkozás: Vevő:

a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő, cselekvőképes személy

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

3./ Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

·       1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

·       2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

·       2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk);

·       151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező

jótállásról;

·       45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

·       19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Jótállás:

2

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 4./ Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Az eladó által üzemeltetett Web-áruházban a Vevő kizárólag a jelen Általános Szállítási Feltételek megismerése és rendelkezéseinek kötelező érvényűként törtnő elfogadását követően jogosult megrendelést leadni. Az Eladó pedig a WEB-áruházon keresztül kizárólag az ÁSZF szerint értékesít, fogad el szabályszerűen leadott megrendelést.

ÁSZF az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni.

Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni!

Az ÁSZF esetleges módosítása honlapon történő megjelenéstől érvényes, a hatályba lépést követően a honlap első használata alkalmával válik alkalmazhatóvá, a rendelkezéseket a módosítást követően leadott vásárlói megrendelésekre kell alkalmazni. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Online vásárlás keretében csak olyan megrendelés kerül befogadásra, amely a jelen ÁSZF-ben írt módon, elektronikusan érkezik.

5./ A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

6./ Szerződés tárgya, E-számlázás, Árak
A Web-áruházban létrejött szerződés tárgya mindenkor az Eladó által a https://lashhome.hu/

internetes vásárlási felületen kínált termék.

Az adott termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a megrendelést a Vevő a Web- áruházon keresztül az Eladóhoz eljuttatja.

A Vásárló a megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a szerződéskötés céljából e-mailt használjon. Eladó nem vállal semmilyen felelősséget azon tévedésekért, amelyet a Vásárló a megrendelés során követ el, sem az internet szolgáltatás minőségéből vagy hiányából eredő teljesítetlen megrendelésekért, sem az e-mail szolgáltatónál technikai okok miatt elveszett leveket miatti megrendelésekért.

3

Vállalkozásunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, a szállítási költséget viszont nem. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. A módosított ár a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosított ár a már megrendelt és az Eladó által visszaigazolt termék vételárát nem érinti.

SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE, PANASZKEZELÉS 7./ Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, reklamációit írásban vagy szóban az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

telefon: +36 20 981-1094
internet cím: https://lashhome.hu/ e-mail: info@lashhome.hu

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

4

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

a./ Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Elérhetőségek: http://www.kormanyhivatal.hu/hu
A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát társaságunk elutasítja, jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján bírságkiszabás alkalmazandó.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

 

5

A kérelemnek tartalmaznia kell:

1.     a./  a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

2.     b./  a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

3.     c./  ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület

megjelölését,

4.     d./  a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

5.     e./  a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül

megkísérelte a vitás ügy rendezését

f./ a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

7.     g./  a testület döntésére irányuló indítványt,

8.     h./  a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154, Fax: 06-72-507-152
E-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523 Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszám: 06-66-324-976 Fax: 06-66-324-976 E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

 

6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszám: 06-62-554-250/118 Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720 E-mail:bekelteto@hbkik.hu

 

7

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. Telefonszám: 06-36-416-660/105 mellék Fax: 06-36-323-615

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. Telefonszám: 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszám: 06-34-513-027 Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Telefonszám: 06-82-501-026 Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszám: 06-42-420-180

 

8

Fax: 06-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. Telefonszám: 06-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

B./ Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

C./ Online vitarendezési platform

A vitarendezés az Európai Bizottság honlapján is lehetséges, ahol a regisztrált fogyasztóknak lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem hiánytalan kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

9

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közöti jogvitákban.

8./ Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: RELAX TRADE Kft. 9./ Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

10./ A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

11./ Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy a megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A Vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét áthárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

12./ Eljárás hibás ár alkalmazása esetén

A legnagyobb igyekezett ellenére előfordulhat, hogy technikai hiba, elírás, rendszerhiba okán 0 Ft vagy 1 Ft-os ár szerepel a honlapon és a hibás áron történő vevői ajánlatot az Eladó az automatikus rendszerén keresztül már visszaigazolta. Ez esetben az Eladó munkatársa még a szállítási határidőn belül felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot és kezdeményezi a szerződés módosítását az általa megjelölt helyes áron.

 

Amennyiben ezt a Vásárló elfogadja a szerződés módosul. Ha a hiba megegyezéssel nem orvosolható és az Eladó a teljesítéstől visszalép a Vásárló dönthet a szerződéstől való elállásról, vagy a szerződésszegéshez kapcsolódó jogainak törvényes határidőn belüli történő érvényesítéséről.

13./ A honlap használata

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

14./ Rendelés menete

14.1./ Rendelés:

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva.

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát.

A „Törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „Frissítés” ikonra kattint Felhasználó.

Felhasználó kiválasztja a számlázási, szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot és a Megrendelem gombra kattintva elküldi a megrendelést.

14.2./ A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vevő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre, a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Kivételt képez, ha megrendelését az Eladó 48 órán belül nem igazolja vissza, vagy Vásárlóként elállási jogát gyakorolja.

14.3./ Teljesítési határidő:

Általános teljesítési határidő, raktáron lévő termékek esetén a visszaigazolástól számított 1-5 munkanap,.

Amennyiben a visszaigazoláson megadott határidő bármilyen oknál fogva nem tartható, vagy nincs raktárkészleten az adott termék, az Eladó telefonon vagy -emailben erről tájékoztatás küld megjelölve a módosított teljesítési határidőt, amely a 30 naptári napot nem haladhatja meg. Amennyiben a módosított szállítási határidő a Vevőnek megfelel és azt válasz e-mail útján sem vitatja vagy az elállási jogával sem él, úgy a szerződés módosítás létrejön a felek között.

Amennyiben a szállító a terméket bármely okból pl. rossz, vagy pontatlan cím miatt nem tudja kézbesíteni, az átvevő a kiszállítási díjat nem fizeti meg, úgy a szállító értesítés hagyása mellett azt visszaszállítja az Eladónak. Ezt követően az Eladó és a Vevő új szállítási időpontot egyeztet. A Vevő érdekkörében felmerülő ok miatt meghiúsult kézbesítés szállítási költségei minden esetben a Vevőt terhelik. Kézbesíthetetlenség esetén az Eladó jogosult jogi eljárást kezdeményezni a szállítási, csomagolási és egyéb adminisztrációs költségek megtérítése jogcímén.

Kézbesítés esetén a Vevő köteles a csomag tartalmát megvizsgálni. Abban az esetben, ha a termék sérült azt a szállító felé is célszerű jelezni, melyet kérhet a szállító levélre, árut kísérő dokumentumra is rávezetni.

Szállítási információk a web-lapon megtalálhatók!

14.4./ Teljesítés elmaradása:

Amennyiben rendelésed nem érkezne meg, a rendelés teljesítésének határidejétől számított legkésőbb 5 munkanapon belül kérjük, jelezze felénk a hibát. Reklamálni, érdeklődni e-mailben, levélben a rendelésszámoddal együtt, vagy a honlapon feltüntetett telefonszámon van lehetőség.

FONTOS!

• Azokban az esetekben, ahol a megjegyzés rovatokban nincs feltüntetve a megrendelés azonosítója, nem tudunk gyors feldolgozást ígérni.

• Azoknál a reklamációknál, ahol a reklamációs levél nem tartalmaz rendelésazonosítót, nem tudunk gyors problémamegoldást ígérni.

• Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy feladási határidőnk a rendelés visszaigazolásától számított 3 munkanap! Ettől eltekintve igyekszünk a másnapi kézbesítés teljesítésére, de rendelésedet ne hagyd soha az utolsó pillanatra.

•Kérjük, hogy kézbesítési cím pontosan, helyes irányítószámmal együtt történő megadását. Amennyiben szalonba rendel, mindenképpen adja meg a szalon/cégnevet!

·       Kérünk mindig ellenőrizze a megadott email címed!

·       Felhívjuk figyelmét, hogy elsődlegesen a terméket kísérő tájékoztatóban feltüntetett gyártó felel az esetleges technikai ismertetők, leírások előzetes bejelentés nélküli változtatása, az ott megjelölt terméktulajdonságok és összetevők valódisága miatt. (termékfelelősség)

14.5./ Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

page12image35238848   page12image35237120

12

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

14.6./ Fizetési módok

Banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás (vagy banki pénztári befizetés) útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: RELAX TRADE Kft.
Kedvezményezett bankja: OTP BANK
Kedvezményezett számlaszáma: 11734004-25980923-00000000 HUF

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot. Utánvételes rendelés maximális értékhatára 100.000 Ft, ezen érték felett csak előre- vagy azonnali fizetési mód választható.

Ha a megrendelt termék ellenértéke – utánvétel kivételével - hiánytalanul nem kerül jóváírásra az Eladó pénzforgalmi számláján, az Eladó jogosult az Eladó és a Vevő között létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni és a Vevő megrendelését törölni. Az Eladó az elállással érintett ügylet vonatkozásában felmerült adminisztrációs és logisztikai költségeit jogosult a Vevőre hárítani.

14.7./ Átvételi módok, átvételi díjak
GLS futárszolgálat
A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki.
Bővebb információt itt talál: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

GLS csomagpont

Az online vásárlásoknál a háztól házig futárszolgálattal történő kiszállítás a legnépszerűbb, de évről évre nő a személyes átvétel aránya. A megrendelők kényelmesen és saját időbeosztásuk szerint vehetik át az árut a GLS CsomagPontokon keresztül, ahol a készpénzes fizetés biztosított. A GLS CsomagPontok jól megközelíthető helyeken találhatók, például bevásárlóközpontokban, benzinkutakon, könyvesboltokban vagy egyéb forgalmas üzletekben. A legtöbb hosszú nyitva tartással, akár hétvégén is várja a csomagot átvenni vagy feladni kívánó ügyfeleket. GLS e-mail vagy SMS értesítőt küld a címzettnek az áru kiszállításáról. A vevő 5 munkanapon belül, bármikor átveheti a csomagot, figyelembe véve a GLS CsomagPont nyitvatartási idejét.

Személyes átvétel

A termékek személyes átvételéhez előre egyeztetett időpontban, és helyszínen van lehetőség.

Felhívjuk figyelmedet, hogy az átvételi pont nem üzlet, helyszíni vásárlásra nincs lehetőség, csak a kész rendelések átvételére.

Személyes átvételre kizárólag banki átutalás után van lehetőség.
A személyesen átvett termékekért szállítási díjat nem számolunk fel.

15./ Jogfenntartás

Előfordulhat, hogy a honlapon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén annak összegét 14 munkanapon belül visszautaljuk. A fenti kikötés nem zárja ki azt, hogy ilyen esetekben a teljesítés lehetetlenülésére hivatkozással a Vevő a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait érvényesítse.

ELÁLLÁSI JOGGAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
16./ Az elállási joggal kapcsolatos jogszabályi hátteret a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

tartalmazza.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

• Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a hivatkozott 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

A fogyasztó az elállási jogát vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

17./ A Vevő az elállási/felmondási jogát a 45/2014. (III.26.) Korm. sz. rendelet 2. melléklet szerinti Elállási/Felmondási nyilatkozatminta útján, nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

page14image35128832   page14image35129024   page14image35129216   page14image35129408

14

A nyilatkozatminta a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

18./ Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámla szám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a terméket a Vevő úgy küldi vissza, hogy az sérült, nem rendeltetésszerű használat miatt értékcsökkent, az értékcsökkenést az Eladó a visszatérítendő árból beszámítással levonhatja. Vita esetén az ilyen terméket az Eladó bevizsgáltatja.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

19./ A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A fogyasztó a termék indokolatlan késedelem nélküli visszaszolgáltatására köteles, sajátköltségén. Az Eladó a termék visszaküldés költségeinek viselését nem vállalja. A visszaküldési kötelezettség a Vevőt az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül terheli.

A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.

Ha a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választ, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget az Eladó nem köteles megtéríteni. A Vevő az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza az Eladó részére. Utánvételes átvétel az Eladó nem teljesít.

A terméket megfelelően csomagolva, amennyiben lehetséges az eredeti számlával, vagy annak másolatával kérjük visszaküldeni.

A Vevő az őt megillető elállás jogot rendeltetésszerűen, a jóhiszemű és tisztesség, valamint a joggal való visszaélés tilalmára vonatkozó polgári jogi alapelvek szerint köteles gyakorolni. (Ptk. 1:3 §, 1:5 §)

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

4.     d)  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

5.     e)  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az

átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

page16image35070784

j)

k)

hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l)
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,

16

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

20./ Kellékszavatosság

A Vevő, hibás teljesítése esetén, az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Fogyasztói szerződések esetén a Vevő az átvétel időpontjából számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl a Vevő kellékszavatossági igényeit érvényesíteni már nem tudja. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítási teher nem a Vásárlót terheli. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele nincs, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles azt bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Vevő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viseli tartozik, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

21./ Termékszavatosság

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vevő a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

page17image35181824   page17image35182400

17

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

22./ Jótállás

A jótállás – hétköznapi, közismert néven garancia – esetén az Eladó a hibás teljesítésért úgy felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerülő minőségi kifogások esetén a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

A jótállás lehet, kötelező, vagyis jogszabályon, vagy szerződéses, azaz a felek megállapodásán alapuló kötelezettség.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Határidő elmulasztás jogvesztéssel jár.

Jótállás időtartama:
a/ 10.000.-Ft elérő, de 100.000.-Ft meg nem haladó eladási ár esetén egy év
b./ 100.000.-Ft-ot meghaladó, de 250.000.-Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén két év c./ 250.000.-Ft eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

page18image35024320

18

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

23./ Az Eladó bármely a Web-áruház, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint kezel. Amennyibe a Vevő bármely személyes adatát az Eladóhoz eljuttatja akkor azzal önkéntesen és e tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az az Eladó az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. Eladó a Vevő és egyéb partnerei személyes adatait, az üzleti kapcsolatokra vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

24./ A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről a számítógépes és az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

25./ A felek közötti jogviszonyra és a viták rendezésére a magyar jog szabályai az irányadók.

19

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett:1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/termékek adásvételre vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2

Szerződés kötés időpontja/ átvétel időpontja: 3 A fogyasztó/ fogyasztók neve:
A fogyasztó/ fogyasztók címe:
Kelt:

A fogyasztó/fogyasztók aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Itt szükséges a nevet, postai címet és – ha van – telefonszámot, telefax számot, elektronikus levelezési címet megjelölni. 2Itt szükséges a szerződés tárgyát a terméket vagy szolgáltatás megjelölni.